På Tjolöholms gods finns ett fågelområde av internationell klass. Från fågeltornet har fler än 240 arter setts under årens lopp. På strandängarna häckar tofsvipor, rödbenor, gulärlor och större strandpipare. Under flyttningstider ses stora vadarflockar som provianterar på sin långa resa mellan häckningsplatserna i norr och övervintringsområdena i Sydvästeuropa och Afrika. Under höst och vår rastar stora mängder änder, gäss och svanar ute på Kungsbackafjorden. För vigg och den sällsynta salskraken är fjorden den i särklass viktigaste övervintringslokalen i Halland.

Reservatsföreskrifter

Fågelområdet är en del av Kungsbackafjordes naturreservat och för att skydda naturvärdena har Länsstyrelsen beslutat om särskilda föreskrifter. Besökare i området måste respektera att det är förbjudet att:

– elda annat än på anvisad plats,
– tälta annat än på anvisad plats,
– uppställa husvagn, husbil eller ankra med husbåt
– parkera annat än på anvisad plats,
– förtöja båt vid boj med släpkätting eller liknande sätt som medför att bottenfaunan påverkas.
– varaktigt upplägga båt annat än vid befintlig hamn och brygga,
– störa djurlivet samt medföra lösspringande hund eller annat husdjur (kopplingstvång föreligger).
– anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed därmed jämförlig anordning samt
– framföra motorfordon annat än på allmän- och enskild väg.

Dessutom gäller tillträdesförbud mellan 1/3 – 30/6. Förbudet gäller strandängar och ett utanför liggande vattenområde av 50 meter. Undantag gäller för tillträde till fågeltornet.