Behandling av personuppgifter av Tjolöholms slott – information till registrerade

Tjolöholms slott är ett populärt resmål på västkusten strax utanför Kungsbacka och består av en välbevarad godsmiljö och trädgårdar, stora naturområden, restaurang, kafé och logi. Förutom att vi är måna om att du trivs hos oss, är även din personliga integritet viktig för oss. Därför vill vi informera om varifrån vi dina personuppgifter kommer, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Vi kan komma att uppdatera den här informationen, till exempel om vi skulle behandla dina uppgifter för nya ändamål eller dela dina uppgifter med andra kategorier av mottagare än de som anges nedan. Den senaste versionen av informationen kommer alltid finnas publicerad här på vår webbplats.

Personuppgiftsansvar

Stiftelsen Tjolöholm är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som vi behandlar i vår verksamhet.

Personuppgifter vi behandlar

På Tjolöholms slott behandlas personuppgifter när du:
• är gäst hos oss för att kunna anpassa ditt besök efter dina önskemål och ta betalt,
• utnyttjar vår digitala biljettbokning för att kunna ta betalt,
• är utställare på våra marknadsplatser för att kunna ta betalt,
• besöker vår hemsida för att kunna göra den tillgänglig och funktionell,
• anmäler dig till våra nyhetsbrev för att få regelbunden information om aktiviteter på slottet
• ställer en fråga på mail till oss för att vi ska kunna hjälpa dig.
Vi behandlar även personuppgifter i samband med slottets sociala mediekonton på Instagram (@tjoloholm) och Facebook (@tjoloholm) i syfte att förmedla platsens värden och möjligheter till en bred målgrupp som valt att följa oss där.
Utöver ovan behandlar vi dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter när det gäller de personuppgifter vi behandlar om dig. Längre ner i den här texten kan du läsa om detta.
De personuppgifter vi behandlar om dig är endast sådana som vi samlat in från dig. Vi behandlar bara de personuppgifter som är nödvändiga och beroende på sammanhanget behandlar vi namn, adress, e-postadress, personnummer, kontakt- och faktureringsuppgifter, organisationsnummer, ip-adress och metadata samt fotografier. Känsliga personuppgifter behandlar vi endast när vi behöver tillgänglighetsanpassa vårt utbud till dig eller se till att dina allergier beaktas vid till exempel servering. När vi tar emot personuppgifter från dig får du information om vad som gäller i den specifika situationen.

Rättsliga grunder för vår behandling

För att vi ska få behandla personuppgifter måste behandlingen vila på en rättslig grund. Tjolöholms slott använder sig främst av någon av följande grunder:
– Intresseavvägning eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse med utgångpunkt i stiftelsens reglemente från Kungsbacka kommun
– Fullgöra ett avtal som du är eller ska bli part i
– Fullgöra en uppgift som vi är förpliktigade till enligt lag
I vissa situationer vilar behandlingen på den rättsliga grunden samtycke. Det gör vi endast när du lämnat ett frivilligt samtycke i en specifik situation, till exempel för publicering på våra sociala medie-konton.

De som kan ta del av personuppgifterna

För att uppfylla ändamålen med Tjolöholms slotts personuppgiftsbehandling delar vi uppgifter med leverantörer som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis i samband med systemdrift och systemsupport. De parter som är leverantör till oss får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och får inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna.
De parter som har ett eget personuppgiftsansvar ansvarar på samma sätt som vi för att hanteringen uppfyller GDPR. Exempel där vi har ett delat personuppgiftsansvar är våra sociala medie-konton. Tjolöholms ansvar sträcker sig till de inlägg vi och våra anställda gör, medan det sociala medieföretagets ansvar omfattar det som företaget gör för att tillhandahålla och utveckla plattformen för dig som användare. Vänd dig till endera parten om du vill använda dig av dina rättigheter. På den här länken kan du läsa om Meta-koncernens (Facebook/Instagram) integritetspolicy. 
Detta kan innebära att vi överför personuppgifter till tredjeland, det vill säga ett land utanför EU/EES. Vår utgångspunkt är dock att inte använda leverantörer vars tjänster innebär att uppgifter överförs eller riskerar att överföras till ett sådant land.
Övriga som tar del av dina personuppgifter är våra anställda, konsulter och förtroendevalda som behöver det för att kunna utföra sitt arbete. Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till myndigheter och allmänheten då det krävs enligt lag.
Allmänheten har rätt att ta del av dina personuppgifter i de fall de ingår i allmänna handlingar och uppgifterna inte är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Utlämnande av allmän handling

Eftersom Stiftelsen Tjolöholms huvudman är Kungsbacka kommun gäller även offentlighetsprincipen hos oss. Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av de allmänna handlingar som finns hos oss, under förutsättning att de inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Bland annat får personuppgifter inte lämnas ut enligt OSL om det kan antas att den som begär ut uppgiften kommer behandla den på ett sätt som strider mot GDPR.
Även om GDPR inte hindrar att vi lämnar ut allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess, krävs det att GDPR följs om utlämnandet sker digitalt. Personuppgifter lämnar vi därför i regel alltid ut på papper.

Lagring och arkivering

Vi sparar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som ska gallras respektive bevaras.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad har du flera rättigheter som du kan läsa mer om nedan. Du har också rätt att lämna klagomål på vår personuppgiftshantering till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), www.imy.se, som är Sveriges nationella tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Är du missnöjd med vår hantering eller har frågor vill vi gärna att du hör av dig till oss så att vi kan hjälpa dig. Vänd dig till oss på info@tjoloholm.se eller 0300-40 46 00. Det går också bra att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungsbacka.se eller 0300-83 40 66.
Rätt till information – Du kan begära att få besked om vi behandlar personuppgifter som rör dig och i så fall få ett så kallat registerutdrag där det mer specifikt framgår vilka uppgifter. Om det skulle inträffa en personuppgiftsincident som sannolikt leder till en hög risk för dina rättigheter och friheter, kommer vi informera dig om det så att du kan vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.
Rätt till rättelse – Om du anser att personuppgifterna som vi behandlar om dig är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att vi ska rätta eller komplettera dem.
Rätt att göra invändningar – När vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra uppgifter av allmänt intresse eller intresseavvägning eller som vi är rättsligt förpliktigade att göra har du rätt att invända mot behandlingen. Om vi inte kan visa att det finns tvingande, berättigade skäl att fortsätta att behandla uppgifterna kommer vi upphöra med behandlingen.
Rätt till begränsning – Du har i vissa fall möjlighet att kräva att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, till exempel under tiden som vi utreder din begäran om begränsning eller en begäran som du lämnat om rättelse.
Rätt till radering – Du kan i vissa fall få dina personuppgifter raderade. När dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag eller när de framgår av en allmän handling har vi dock sällan möjlighet att radera uppgifterna.
Rätt att flytta dina personuppgifter – Om vi behandlar personuppgifter om dig för att uppfylla ett avtal har du i vissa fall möjlighet att få ut personuppgifter som rör dig för att använda dessa på annat håll, exempelvis överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att återkalla samtycke – Om vi behandlar personuppgifter om dig baserat på ett uttryckligt samtycke från dig har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Då slutar vi behandla dina uppgifter.
Om du inte vill att dina personuppgifter i form av ett inlägg på våra sociala medie-konton eller vår hemsida så kontakta oss och berätta i vilket inlägg de finns så raderar vi dem omgående. Personuppgifter i form av gilla, kommentarer, med mera tar du bort på egen hand.

Kontaktuppgifter

Om du vill utöva dina rättigheter går det bra att vända dig till oss, info@tjoloholm.se eller 0300-40 46 00, eller till stiftelsens dataskyddsombud på dataskyddsombud@kungsbacka.se. För att vi ska kunna hjälpa dig behöver du vara beredd att verifiera din identitet.
På Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats finns också information om dina rättigheter: Dina rättigheter enligt GDPR | IMY